Algemene voorwaarden

 Artikel 1.         Definities

  1. Praktijk Voedingsverhaal: de onderneming van therapeut Marloes van Heijningen-Waanders die onder nummer 88246663 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en gevestigd is te Ugchelen.
  2. De patiënt: degene met wie Praktijk Voedingsverhaal een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: de therapeut en de patiënt samen.
  4. Dienst: een overkoepelend begrip voor het aanbod die Praktijk Voedingsverhaal op haar website aanbiedt, zoals consulten. Het kunnen losse interventies betreffen of trajecten.
  5. Overeenkomst: een overeenkomst die wordt gesloten tussen Praktijk Voedingsverhaal en de patiënt.

  Artikel 2.         Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Praktijk Voedingsverhaal en een patiënt.
  2. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
  4. Praktijk Voedingsverhaal behoudt het recht deze algemene voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht nadat deze door Praktijk Voedingsverhaal zijn bekendgemaakt.

  Artikel 3.         Totstandkoming en wijzigingen van de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van een dienst door de patiënt. Dat kan mondeling, per e-mail of schriftelijk gebeuren.
  2. De overeenkomst tussen Praktijk Voedingsverhaal en de patiënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
  3. Praktijk Voedingsverhaal zal de dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voorwaarde is daarbij dat de patiënt de adviezen opvolgt. De therapeut en patiënt spannen zich beiden in. Er geldt geen verplichting tot het behalen van een specifiek resultaat.
  4. Praktijk Voedingsverhaal heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. Patiënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Praktijk Voedingsverhaal worden medegedeeld.
  6. Zowel de therapeut als patiënt kunnen de overeenkomst tussentijds en eenzijdig beëindigen als de samenwerking niet meer voldoet aan de gemaakte afspraken. Wijzigingen, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of mondeling hebben bevestigd.
  7. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal eveneens uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip kenbaar worden gemaakt. Annuleringsvoorwaarden:
   1. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang zijn de patiënt geen kosten verschuldigd.
   2. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur vóór de afspraak behoudt Praktijk Voedingsverhaal zich het recht voor de consultkosten volledig in rekening te brengen.

  Artikel 4.         Facturering en betaling

  1. De dienst voor de patiënt zal middels een declaratie in rekening worden gebracht.
  2. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven bij aanvang van de dienstverlening.
  3. Alle tarieven die Praktijk Voedingsverhaal hanteert voor haar diensten kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Praktijk Voedingsverhaal.
  4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de patiënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Praktijk Voedingsverhaal te betalen.
  5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De patiënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
  6. Praktijk Voedingsverhaal kan haar verplichtingen opschorten totdat de patiënt aan haar verplichten heeft voldaan.
  7. De kosten van voedingssupplementen, kruidenpreparaten, bloedonderzoeken of ontlastingsonderzoeken komen voor rekening van de patiënt en zijn niet inbegrepen in de consult- of behandelingsprijs.

  Artikel 5.         Aansprakelijkheid

  1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Praktijk Voedingsverhaal is alleen sprake van inspanningsverplichtingen en geen resultaatverplichtingen.
  2. Praktijk Voedingsverhaal geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. Praktijk Voedingsverhaal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
  3. De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van adviezen in zijn/haar persoonlijke situatie.
  4. De patiënt is zelf verantwoordelijk om bij twijfel en onduidelijkheid (extra) advies in te winnen van een arts of andere therapeut.
  5. Praktijk Voedingsverhaal is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de patiënt. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar medische conditie.
  6. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Praktijk Voedingsverhaal beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald.
  7. Praktijk Voedingsverhaal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk Voedingsverhaal zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
  8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk Voedingsverhaal.

  Artikel 6.         Vrijwaring en garanties

  1. Praktijk Voedingsverhaal geeft uitdrukkelijk geen garanties omtrent het beoogde resultaat van de overeenkomst.
  2. De patiënt vrijwaart Praktijk Voedingsverhaal voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

  Artikel 7.         Privacy en informatieverstrekking

  1. Praktijk Voedingsverhaal zal alle informatie betreffende de patiënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Praktijk Voedingsverhaal daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.
  2. De patiënt staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegeven informatie, ook indien ze van derden afkomstig zijn.

  Artikel 8.         Beëindiging van de overeenkomst

  1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
   1. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
   2. voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
  2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Praktijk Voedingsverhaal, zal Praktijk Voedingsverhaal in overleg met de patiënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de patiënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Praktijk Voedingsverhaal extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de patiënt in rekening gebracht. De patiënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Praktijk Voedingsverhaal anders aangeeft.

  Artikel 9.         Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op de dienstverlening van Praktijk Voedingsverhaal in welke vorm dan ook is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Praktijk Voedingsverhaal is aangesloten bij de geschilleninstantie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Bij klachten of geschillen maakt de patiënt dat kenbaar. Wanneer een persoonlijk gesprek met Praktijk Voedingsverhaal of bemiddeling niet het gewenste resultaat oplevert, kan gebruik gemaakt worden van een klachtprocedure. Klachten zullen dan worden voorgelegd aan de klachtencommissie SCAG.
  3. Partijen kunnen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  Artikel 10.       Eigendom

  1. Alle auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de inhoud van de diensten berusten bij Praktijk Voedingsverhaal.
  2. Het is de patiënt niet toegestaan iets van de website te verveelvoudigen en openbaar te maken, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier dan na schriftelijke toestemming van Praktijk Voedingsverhaal.
  3. Informatie van de website mag alleen worden gebruikt of gedownload door de patiënt voor persoonlijk gebruik. Elke andere activiteit zoals kopiëren of verspreiden van informatie mag alleen na schriftelijke toestemming van Praktijk Voedingsverhaal.
  4. De patiënt is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

   

  Voedingsverhaal

  Marloes van Heijningen-Waanders

  Ugchelen

  KvK: 88246663

   

  Connect

  E: info@voedingsverhaal.nl

  T: 06-16742782